1. Základní pojmy

Tento řád se vztahuje na výrobky společnosti Isolit-Bravo, spol. s r.o. a na zboží vyrobené v kooperaci nesoucí značku BRAVO na typovém štítku. Kupujícím se rozumí osoba, která zakoupila výrobek za jiným účelem, než pro podnikání (spotřebitel). Prodejcem se rozumí osoba, která prodává spotřebitelům v rámci své podnikatelské činnosti výrobky Isolit-Bravo, spol. s r.o. Záručním servisem se rozumí osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti provádí opravy a vyřizuje reklamace výrobků na základě smlouvy s Isolit-Bravo, spol. s r.o. Výrobcem se rozumí Isolit-Bravo, spol. s r.o.

  1. Rozsah záruky
  2. a)Záruka se vztahuje na veškeré závady projevující se narušením vzhledu nebo nesprávnou funkcí výrobku v průběhu záruční doby. Záruční doba a podrobnosti podmínek záruky jsou uvedeny v záručním listu výrobku. U výrobků kde není uvedena, nebo které se prodávají bez záručního listu, je stanovena záruční doba 24 měsíců. V některých konkrétních případech může výrobce záruční dobu také prodloužit. Posledním dnem k uplatnění reklamace je den v příslušném měsíci, který se svým číselným označením shoduje s dnem, kdy byl výrobek prodán, pokud nedošlo k prodloužení lhůty o dobu opravy.
    b)Záruka se nevztahuje na závady způsobené používáním výrobku k jiným účelům než byl určen, používáním a skladováním jinak než je uvedeno v návodu, mechanickým poškozením v důsledku hrubého zacházení či pádu výrobku. Záruka se nevztahuje na závady výrobků používaných k podnikání nebo jinak než v domácnosti a na opotřebení výrobků způsobené jejich obvyklým používáním. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodnými čistícími prostředky nebo postupem při čištění výrobku, který je v rozporu s návodem výrobku nebo čistícího přípravku. Záruka se též nevztahuje na výrobky opravované nebo rozebírané jinou osobou než záručním servisem Isolit-Bravo, spol. s r.o.
    c) V případě neoprávněné reklamace může být oprava účtována zákazníkovi. Cenu opravy stanovuje servisní středisko které opravu provádí, dle ceny použitého materiálu a časové náročnosti opravy.
  3. Reklamační řízení

Definice pojmů: přiměřenou slevou z ceny výrobku se rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady. Odstoupení od smlouvy je úkon kupujícího, po němž má kupující nárok na vrácení obvyklé kupní ceny oproti vrácení výrobku, přičemž výše vracené částky bude snížena v případě nadměrného opotřebení výrobku. Výměnou výrobku se rozumí poskytnutí nového výrobku stejného druhu oproti vrácení výrobku kupujícím. Úměrnost požadavku na výměnu výrobku je dána, pokud by vzhledem k charakteru vady nebyla oprava výrobku ekonomická, což se posuzuje dle instrukcí výrobce. Právo volby je možnost kupujícího zvolit některý z nároků, které jsou dány pro konkrétní druh vady (oprava, sleva, výměna výrobku, odstoupení od smlouvy), přičemž jakmile kupující volbu učiní, nemůže ji jednostranně změnit. Opětovným vyskytnutím vady po opravě se rozumí situace, kdy se u výrobku potřetí vyskytne shodná vada, na níž se vztahuje záruka. Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se u výrobku vyskytnou zároveň nezávisle na sobě tři různé vady, na něž se vztahuje záruka.


a) V případě, že se u výrobku projeví v záruční době vada, má kupující právo uplatnit u prodávajícího reklamaci.


b) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu odstranit. Je-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu součásti. Požádá-li kupující o výměnu výrobku a je to úměrné vzhledem k povaze vady, avšak z objektivních důvodů takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže výrobek řádně užívat pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující nárok na výměnu výrobku nebo má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání řádnému užívání výrobku, má kupující právo na výměnu výrobku, přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo může od smlouvy odstoupit.


c) Kupující je povinen při reklamaci přiložit k výrobku doklad, prokazující datum zakoupení výrobku, tedy záruční list. Pokud se k výrobku nedodává tak prodejní doklad, uvést důvod reklamace, vadu popsat a sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku,změněné, doplněné bez původních údajů, nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Výrobek musí být čistý aby odpovídal obecným hygienickým zvyklostem a musí být zabalen tak, aby snesl přepravu do místa opravy (nejlépe v původním obalu s proložkami). Pokud má výrobek příslušenství, kterého se vada netýká, není nutné příslušenství k opravě předkládat.

  1. Práva a povinnosti prodejce a záručního servisu

Prodejce nebo záruční servis je povinen při převzetí výrobku do opravy sepsat s kupujícím reklamační list (s adresou nebo jménem a telefonem kupujícího), ve kterém je povinen popsat vadu výrobku a uvést kupujícím požadovaný způsob a termín vyřízení reklamace. Oprava výrobku musí být provedena ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace. Pokud nebude výrobek v této lhůtě opraven, má kupující právo žádat výměnu výrobku nebo odstoupit od smlouvy. Reklamovaný výrobek je prodejce povinen nejpozději do 3 pracovních dnů odeslat do záručního servisu nebo je v této lhůtě může předat obchodnímu zástupci firmy Isolit - Bravo, spol. s r.o. Dopravu výrobku po opravě do bydliště zákazníka lze sjednat pouze při souhlasu zákazníka s přiměřeným prodloužením lhůty k vyřízení reklamace, což zákazník stvrdí podpisem na reklamačním listu. Prodávající nebo záruční servis je povinen do záručního listu vyznačit dobu, kterou trvalo vyřízení reklamace. O tuto dobu se prodlužuje poskytovaná záruční doba výrobku.

  1. Náklady na vyřízení reklamace

Výrobce hradí prodejci náklady na zasílání výrobku z prodejny na záruční servis do výše obvyklých cen České pošty, pokud již není prodejna zahrnuta do svozů prostřednictvím služby GEIS. Poštovné musí být řádně vyfakturováno a doloženo fotokopií podacího lístku. Svoz za službu GEIS u evidovaných prodejen hradí výrobce. Objednávání svozů lze uskutečnit u oblastního dealer, v obchodní kanceláři nebo na firemním servise.

  1. Ostatní ustanovení

Pokud by došlo v období mezi zakoupením a výměnou výrobku ke změně ceny, nemá žádná ze zúčastněných stran nárok žádat doplatek nebo přeplatek. Jakékoli stížnosti na rychlost a kvalitu servisních služeb adresujte na: Isolit-Bravo, spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305, Jablonné nad Orlicí, PSČ 561 64, Tel.: +420 607 035 824, E-Mail: e-shop@isolit-bravo.cz.

Reklamační řád baterie

 Uplatnění reklamace baterie (reklamační list)

Produkt přidán do oblíbených
Produkt byl přidán k porovnání