Tyto obchodní podmínky se vztahují výhradně na prodej zboží spotřebitelům a informují spotřebitele o základních právech a povinnostech, vyplývajících z občanského zákoníku, především ust. § 1810 až 1840 o závazcích ze smluv, uzavíraných se spotřebitelem a § 2158 až 2174b o prodeji zboží spotřebitelům a ze zákona č. 634/1992. Sb. o ochraně spotřebitelů.

Pro podnikatele platí pouze obecná ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě.

Tyto obchodní podmínky obsahují též informace o právech zákazníka z vad a postupu vyřizování reklamací (reklamační řád).

I. Kontaktní údaje prodávajícího

Název e-shopu: Motucko
Provozovatel: Isolit-Bravo spol., s r.o.
Sídlo: Jablonské nábřeží 305, Jablonné nad Orlicí 561 64
IČO: 46507272
DIČ: CZ46507272
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2125
Telefon pro kontakt se zákazníky: +420 607 035 824
E-mail:
motucko@isolit-bravo.cz
Kontaktní adresa: Jablonské nábřeží 305, Jablonné nad Orlicí 561 64
Seznam provozoven: Jablonské nábřeží 305, Jablonné nad Orlicí 561 64 (sídlo a vedení společnosti, Šourúm, dotazy a objednávky)

Provozní doba:

Prodejna:

Pondělí: 10:00-12:00, 12:30-16:30
Úterý: 10:00-12:00, 12:30-16:30
Středa: 10:00-12:00, 12:30-16:30
Čtvrtek: 10:00-12:00, 12:30-16:30
Pátek: 10:00-12:00, 12:30-16:30
Sobota: 9:00-11:00
Neděle: Zavřeno

Technická podpora a dotazy k reklamacím:

+420 727 943 663
+420 602 453 157
V pracovní dny od 6:00 do 15:00 hod., mimo tuto dobu včetně sobot a nedělí můžete také volat, pokud nebudeme moci přijmout hovor, zavoláme Vám později zpět. Můžete nám také napsat SMS a zavoláme.

E-mail: motucko@isolit-bravo.cz

II. Informace o zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou, kdy by šlo o zjevnou chybu. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby:
- Zaplatit bankovním převodem
- Platební kartou online
- Okamžitý převod online
- Platba na dobírku
- Zaplatit při převzetí hotově i kartou

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma běžného poplatku za dobírku.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Návod obsahuje informace o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Písemné návody jsou dodány s objednaným zbožím.

III. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, obvykle nejpozději do 21 pracovních dnů u Motúček a do 5 pracovních dnů u příslušenství a náhradních dílů od potvrzení objednávky nebo od splnění platební podmínky v případě platby převodem, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží při doručení, aby bylo možné zjistit a uplatnit vady, vzniklé poškozením při přepravě.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:
Motúčka:
Osobní odběr - Zdarma
Nejvýhodnější doručení až domů CZ (GEIS) - 799 Kč s DPH
Nejvýhodnější doručení až domů SK (GEIS) - 42,35 EUR S DPH
Doručení dům v Sobotu - Rozvoz Motúčko CZ - 1 299 Kč s DPH

Náhradní díly a příslušenství:
Zásilkovna CZ - 57 Kč s DPH
Zásilkovna SK - 6,35 EUR s DPH
Osobní odběr - zdarma
Nejvýhodnější doručení až domů CZ - 110 Kč s DPH
Nejvýhodnější doručení až domů SK - 7,53 EUR s DPH

IV. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu a může též vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení, který je dostupný ZDE. Přijetí formuláře potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu e-mailem.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání.  Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel v okamžiku objednání zboží, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši, odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pokud kupující nakládal se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností a došlo ke snížení hodnoty zboží, má prodávající nárok náhradu za toto snížení hodnoty. Naložením se zbožím nad rámec seznámení a vyzkoušení je především jeho použití, po němž již jej nelze bez nepřiměřených nákladů zcela vyčistit tak, aby odpovídalo novému zboží (především u Motúček a jejich příslušenství).

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případech, uvedených v § 1837 občanského zákoníku. U obvyklého zboží prodávajícího se jedná především o zboží, upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit (např. zubní kartáčky).

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím, především tím, že si nepřevzal předchozí objednané zboží.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

V. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména že odpovídá popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá a svými vlastnostmi včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením. Prodávající odpovídá, že je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat. Prodávající neodpovídá za následky specifických vlastností věci, na které kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, avšak po uplynutí jednoho roku již neplatí zákonná domněnka, že věc měla vadu při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Zákonná práva z vad

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu se zákonem, pokud se vada projeví opakovaně, pokud je vada podstatným porušením smlouvy, nebo pokud je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Za běžných okolností se u obvyklých věcí za opakovaný výskyt vady, který je důvodem k odstoupení, považuje výskyt třetí shodné vady (po dvou opravách téže vady).

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

Odstoupí-li kupující z důvodu vady od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, následkem nedodržení návodu k použití, neodborným zásahem do věci či působením vlivů, proti nimž věc nemá být ze své podstaty odolná (mechanické násilí, nadměrné teplo, pád a podobně).

VI. Vyřizování reklamací

Kupující by měl uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení ZDE.

Při uplatnění reklamace vystaví prodávající písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno   datum uplatnění reklamace, obsah reklamace, informace o způsobu vyřízení reklamace, který požaduje zákazník a kontaktní údaje zákazníka, které poskytl pro komunikaci o vyřizování reklamace.

Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě, bude reklamace vyřízena do 30 dnů. Pokud by tato lhůta marně uplynula, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny, nebo může požadovat přiměřenou slevu bez odstranění vady.

V případě oprávněné reklamace zajistí prodávající dopravu zboží ke kupujícímu na svůj náklad a uhradí prodávajícímu též účelně vynaložené náklady na zaslání zboží k opravě.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Zboží musí být pro přepravu zabaleno buď v původním obalu nebo v jiném vhodném obalu, který zajistí, aby nebylo poškozeno při přepravě. Zboží musí být čisté a kompletní.

Prodávající bude kupujícího informovat o vyřízení reklamace dle jeho výběru e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

VII. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce:

Společnost/Jméno a příjmení: Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Sídlo/Bydliště: Jablonské nábřeží 305, Jablonné nad Orlicí 561 64
IČ: 46507272
DIČ: CZ46507272
Telefon: +420 607 035 161
E-mail: it@isolit-bravo.cz
Kontaktní adresa: Jablonské nábřeží 305, Jablonné nad Orlicí 561 64

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.). Účelem zpracování výše uvedených Osobních údajů je také odeslání e-mailů (včetně transakčních) do schránky Odběratele, odesílání SMS, shromažďování a evidence Osobních údajů včetně nákupní transakční historie Odběratele nebo jeho chování a reakce na zasílaná obchodní sdělení, statistiky a jejich vyhodnocení.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců je dostupný zde, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní. V případě udělení souhlasu s využitím údajů pro zasílán obchodních nabídek budou údaje uloženy do doby zrušení tohoto souhlasu, nejdéle však po dobu pěti let. 

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut"), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 20 dnů od obdržení žádosti.

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

VIII. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, k němuž je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, http://www.coi.cz. Česká obchodní inspekce též vykonává dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Pro řešení sporů z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky je možné využít on-line platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího.

Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí platnými právními předpisy České republiky, především občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 6.1.2023

Produkt byl přidán k porovnání